ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 വരക്കാട് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ സാമാപിച്ചു.

Thursday, 26 October 2017IT Fair   Category :UP
  386 -  Digital Painting
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2226 UPDP103  MUHAMMED AFSAL NAZAR 7  G. H. S. S. Parappa A 10
2203 UPDP102  SARATH CHANDRAN 7  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal B 6
2276 UPDP107  ROSE MARY ALOCIOUS 5  ST. Josephs U. P. S. Karulladukam B 4
2191 UPDP108  DILSHID RAMESH 6  A. U. P. S. Kunnumkai C 1
2223 UPDP101  SHYAM JOSEPH GEORGE 7  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
0
2212 UPDP105  ASWIN SUBHASH 7  M. G. M. U. P. S. Kottamala
0
1765 UPDP106  VISMAYA.K.K 7  A. U. P. S. Pilachikkara
0
1271 UPDP109  ANTO MATHEW 7  ST. Josephs A. U. P. S. Mandapam
0
2196 UPDP104  ADWAITH B 5  G. H. S. S. Maloth Kasaba
0
  387 -  Malayalam Typing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2204 UPMT102  NIYA SAJI 7  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal A 10
2198 UPMT104  LINOLD MATHEW 7  G. H. S. S. Maloth Kasaba B 6
2227 UPMT103  MUHAMMED ADIL ABUBACKER 6  G. H. S. S. Parappa B 4
2213 UPMT105  CHINCHU RAJU 7  M. G. M. U. P. S. Kottamala C 1
2277 UPMT107  JITHIN JAISON 6  ST. Josephs U. P. S. Karulladukam C 1
2285 UPMT106  DARSHANA.K.N 7  A. U. P. S. Pilachikkara
0
2192 UPMT108  FATHIMA RASSA L K 7  A. U. P. S. Kunnumkai
0
2216 UPMT109  MUHAMMED ANAS 7  ST. Josephs A. U. P. S. Mandapam
0
2224 UPMT101  NIRMAL ANILKUMAR 7  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
0
  388 -  IT Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2197 UPQ104  CYRIL M.THOMAS 7  G. H. S. S. Maloth Kasaba C 6
2280 UPQ105  KARTHIK KISHOR 6  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
C 4
2228 UPQ103  ALFRED PRAKASH 5  G. H. S. S. Parappa
1
2214 UPQ106  SREELAKSHMI K RAJ 7  M. G. M. U. P. S. Kottamala
0
2225 UPQ101  EBY JOSEPH MATHEW 7  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
0
1897 UPQ110  SEBASTIAN SIBY 7  ST. Josephs A. U. P. S. Mandapam
0
2278 UPQ108  ARDRA VIJAY 7  ST. Josephs U. P. S. Karulladukam
0
2286 UPQ107  AMRUTHA RAJESH 7  A. U. P. S. Pilachikkara
0
2193 UPQ109  DHANANJAY SASI 5  A. U. P. S. Kunnumkai
0
2205 UPQ102  MAREENA P JAMES 7  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
0

IT Fair   Category :HS
  389 -  Digital Painting
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2199 HSDP206  DELLO SABU 10  St. Marys H. S. Kadumeni A 10
2200 HSDP209  FRANCY K ROBERT 9  St. Judes H. S. S. Vellarikundu A 8
2206 HSDP205  ASHBIN JOSEPH 10  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal B 4
2194 HSDP210  ARYA BALAKRISHNAN 8  G. H. S. S. Maloth Kasaba C 1
2241 HSDP211  Jishnu E B 10  G. H. S. S. Kamballoor C 1
2248 HSDP201  THANSEERA K K 10  Karimbil H. S. Kumbalappally C 1
2229 HSDP203  ADITHYAN P 9  G. H. S. S. Chayoth C 1
2260 HSDP207  ANAGH T S 8  St. Johns H. S. Palavayal
0
2270 HSDP208  RANJIMA K M 9  G. H. S. S. Parappa
0
2235 HSDP204  ALBIN SEBASIAN 8  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
0
2190 HSDP202  ABIN REJI 8  Varakkad H. S
0
  390 -  Multimedia Presentation
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2201 HSMP208  CHRISTOPHER JOHN 10  St. Judes H. S. S. Vellarikundu A 10
2271 HSMP207  PRINCE MARTIN 9  G. H. S. S. Parappa A 8
2207 HSMP205  ABHISHEK JOHNEY 9  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal B 4
2281 HSMP209  SHALWIN MATHEW ABRAHAM 10  G. H. S. S. Maloth Kasaba B 3
2189 HSMP202  NAIJO JOSEPH 10  Varakkad H. S B 3
2236 HSMP204  SHARON DAWSON 9  St. Thomas H. S. S. Thomapuram C 1
2230 HSMP203  DILJITH OR 8  G. H. S. S. Chayoth C 1
2251 HSMP201  SHERIN JOHNSON 8  Karimbil H. S. Kumbalappally
0
  391 -  Web Page Designing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2202 HSWP205  SREYA THOMAS 9  St. Judes H. S. S. Vellarikundu A 10
2237 HSWP202  KIM HENRYMATHEWS 8  St. Thomas H. S. S. Thomapuram B 6
2208 HSWP203  ALEX TOM 10  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal B 4
2187 HSWP201  ADITHYANATH V K 10  Varakkad H. S C 1
2272 HSWP204  ASWIN N 9  G. H. S. S. Parappa
0
2282 HSWP206  JUSTIN M.D 10  G. H. S. S. Maloth Kasaba
0
  392 -  Malayalam Typing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2238 HSMT204  JOBIN K RENJITH 10  St. Thomas H. S. S. Thomapuram A 10
2269 HSMT208  JIJO SEBASTIAN 9  St. Judes H. S. S. Vellarikundu B 6
2195 HSMT210  MEBIN VINCENT 8  G. H. S. S. Maloth Kasaba C 2
2231 HSMT203  ARATHI K 10  G. H. S. S. Chayoth
0
1914 HSMT202  ADITHYA M A 9  Varakkad H. S
0
2233 HSMT209  VEENA NARAYANAN 8  G. H. S. Balal
0
2209 HSMT205  ROSHIYA MARIYA ROSHAN 8  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
0
2242 HSMT211  Arya Lakshmi 9  G. H. S. S. Kamballoor
0
2273 HSMT207  ALAN C RAJU 8  G. H. S. S. Parappa
0
2249 HSMT201  VARSHA K 8  Karimbil H. S. Kumbalappally
0
2263 HSMT206  THOMAS JAMES 8  St. Johns H. S. Palavayal
0
  393 -  IT Project
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2274 HSP203  ANAGHA J S 9  G. H. S. S. Parappa A 10
2287 HSP204  SREEHARI M 10  G. H. S. Balal B 6
2239 HSP202  ALAN JAMES 10  St. Thomas H. S. S. Thomapuram C 2
2244 HSP201  HARIPRASAD.G 10  G. H. S. S. Chayoth C 2
  394 -  IT Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2239 HSITQ203  ALAN JAMES 10  St. Thomas H. S. S. Thomapuram B 8
2210 HSITQ204  LITTLE MARIA JOSE 10  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
3
2275 HSITQ206  RIYAN C K 8  G. H. S. S. Parappa
1
2211 HSITQ207  DOMINIC SEBASTIAN 8  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
0
2264 HSITQ205  AMAL MATHEW 9  St. Johns H. S. Palavayal
0
2232 HSITQ202  FAIZAL RAZA 10  G. H. S. S. Chayoth
0
2243 HSITQ210  Anagha Achuthan 10  G. H. S. S. Kamballoor
0
2283 HSITQ209  ANUSAS K SUNNY 8  G. H. S. S. Maloth Kasaba
0
2250 HSITQ201  DRISHYA SAJITH 10  Karimbil H. S. Kumbalappally
0
2234 HSITQ208  MEGHA GAYATHRI 9  G. H. S. Balal
0

IT Fair   Category :HSS/VHSS
  395 -  Digital Painting
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2253 HSSDP303  VISHAL S. SUKUMARAN 12  St. Thomas H. S. S. Thomapuram A 10
2218 HSSDP301  S.ADISESHAN 12  Varakkad H. S A 8
2265 HSSDP304  GODWIN KURIAN JOHN 11  St. Johns H. S. Palavayal B 4
2252 HSSDP302  KEERTHANA T V 11  G. H. S. S. Chayoth C 1
2279 HSSDP305  AKHIL RAJ O R 12  G. H. S. Balal
0
  396 -  Multimedia Presentation
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2254 HSSMP303  AMAL JIMMY 12  St. Thomas H. S. S. Thomapuram A 10
2266 HSSMP304  NOEL ZACHARIAS 11  St. Johns H. S. Palavayal A 8
2259 HSSMP302  MUHAMMED THAJUDEEN T C 12  G. H. S. S. Chayoth B 4
2219 HSSMP301  MELVIN MATHAI 11  Varakkad H. S B 3
2247 HSSMP305  ISSAC JETTO 12  St. Judes H. S. S. Vellarikundu C 1
  397 -  Web Page Designing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2220 HSSWP301  PRANAV.P 12  Varakkad H. S A 10
2267 HSSWP303  ALBERT JOHNSON 11  St. Johns H. S. Palavayal B 6
2255 HSSWP302  BENEDICT XAVIER 12  St. Thomas H. S. S. Thomapuram C 2
  398 -  IT Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2261 HSSQ302  RUSSEL RAVINDRAN 12  G. H. S. S. Chayoth A 10
2258 HSSQ306  YADHUKRISHNA.T.K 11  G. H. S. S. Kamballoor C 4
2246 HSSQ305  ALLEN JOHNSON 12  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
1
2256 HSSQ303  LEO SAJI 12  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
0
2221 HSSQ301  NEVIN ANILKUMAR 12  Varakkad H. S
0
  399 -  Malayalam Typing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2245 HSSMT303  JYETHIXA K JOHNS 11  St. Judes H. S. S. Vellarikundu A 10
2222 HSSMT301  ANJU RAJU 11  Varakkad H. S A 8
2257 HSSMT302  AMITLAL M.V. 12  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
1

No comments:

Post a Comment