ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 വരക്കാട് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ സാമാപിച്ചു.

Thursday, 26 October 2017IT Fair
Overall Champion
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 12045 - St. Thomas H. S. S. Thomapuram  0  27  23 50IT Fair
Runnersup
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 12051 - St. Judes H. S. S. Vellarikundu  34  12 46
 12050 - G. H. S. S. Parappa  15  19 34
 12029 - Varakkad H. S  4  29 33
 12046 - St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal  16  15 31
 12044 - G. H. S. S. Chayoth  4  15 19
 12053 - G. H. S. S. Maloth Kasaba  12  6 18
 12048 - St. Johns H. S. Palavayal  0  18 18
 12047 - St. Marys H. S. Kadumeni  10 10
 12052 - G. H. S. Balal  6  0 6
 12437 - ST. Josephs U. P. S. Karulladukam  5 5
 12054 - G. H. S. S. Kamballoor  1  4 5
 12432 - S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
 4 4
 12028 - Karimbil H. S. Kumbalappally  1 1
 12438 - A. U. P. S. Kunnumkai  1 1
 12435 - M. G. M. U. P. S. Kottamala  1 1

No comments:

Post a Comment